Årets Pressefoto 1988

Præmieret Serie

© Anders Ole Olsen © Anders Ole Olsen © Anders Ole Olsen © Anders Ole Olsen © Anders Ole Olsen
© Anders Ole Olsen/Sjællands Tidende